“ຣວບຣວມເພັງຂອງອາຈານພົມມາ ສົມສຸທິ”ຊຽງຂວາງແຫ່ງຄວາມຫຼັງ “ປຣະພັນ ແລະຮ້ອງໂດຍ ອາຈານພົມມາ ສົມສຸທິ :