“ໜາມຊິວີດ”-ປຣະພັນໂດຍອາຈານພົມມາ ສົມສຸທິ~ດົນຕຮີສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຈາກພົງ ດາວົງຊຽງຂວາງແຫ່ງຄວາມຫຼັງ “ປຣະພັນ ແລະຮ້ອງໂດຍ ອາຈານພົມມາ ສົມສຸທິ :