ເພັງ“ລຳບາດາຂະແມ“

https://www.facebook.com/tosavotssa60/videos/240218377986022/