“ຫາກເຮົາພົບກັນໄວກວ່ານີ້”-ປະພັນ&ຮ້ອງໂດຍສ.ສແວງສີລ໌- ຈັດສ້າງໂດຍອານຸສອນ ໂປຣດັກຊັນ