“ອົງຫຍຽນໄກຊົງ ຫຼືໄກສອນ ແກວແດງທີປອມມາເປັນລາວ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມາສ້າງກອງກຳລັງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຂື້ນໃນຣາຊອານາຈັກລາວ”

໑.ຄຣີບທີຫຍຽນໄກຊົງ ຫຼືໄກສອນ ຖືກອົງໂຮ່ຈິມີນ ໃຫ້ມາຕັ້ງກອງກຳລັງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຂື້ນໃນລາວ:

https://www.facebook.com/som.sacksy.5/videos/1506867066186137/