“ ບ່ອນອະບາຍະມຸກ ລັດເວກັດຈີນແດງ ແຫ່ງໃໝ່ ກາງປ່າໃນສປປລາວ”-ຈາກສື່ຝຣັ່ງເສດ-Effet Papillon

https://www.facebook.com/effetpapillonofficiel/videos/1612599112413856/