“ຟາກຟ້າໄກກັນ”- ປະພັນໂດຍທະນຸ ສີວິໄຊ – ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ -ຄຣີບໂດຍ Netaly

https://www.facebook.com/1744895492410340/videos/1998947200338500/