“ລາວໄກ້ລົ້ມລະລາຍ“-ຜົນງານຂອງອາຈານສີດ ດົງໂດກ

** ການຮຽກຮ້ອງຂອງອາຈານສີດ ດົງໂດກ ເຖີງຊາວລາວທຸກທົ່ວໜ້າ :

ເພື່ອຮ່ວມກັນ ກອບກູ້ ຊາດ ໃຫ້ ພົ້ນຈາກ ການ ລົ້ມລະລາຍ-

ຂໍ ໃຫ້ ລາວທັງຊາດ ຕັ້ງສະຕິ ແລ້ວພ້ອມກັນ ເດີນ ຕາມເສັນທາງ 21-2-1973

ແລະຢືດຖື ປະຕິບັດ ຕາມຄໍາຂວັນ ນີ້:

ປັບປຸງເສັ້ນທາງເກົ່າ-ບໍ່ເອົາແບບ ເປັນຢູ່ -ມຸ້ງ ສູ່ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ປອງດອງຊາດ !