“ໜາວນີ້ອ້າຍແສນຣະທົມ”-ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌

ຣວມເພັງດັງຂ ງອາຈານວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌ :

“ຂາດຮັກ”