“ນາງຟ້າເຈ້ທິບ”- ແຕ່ງໂດຍຊາຍພະເນຈອນ – ດົນຕຮີ:ຈຳປາຜູ້ໄທ-ຮ້ອງໂດຍແຫວນເພັດ ສູລິຍະ