ເພັງ”ນ້ອງສ້າງບໍ່ມີຫົວໃຈ”- ປະພັນໂດຍກິວົງ ຈັນທິຍາສັກ -ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

https://m.facebook.com/Netaly-Lao-songs-1744895492410340/videos/ນ້ອງຊ່າງບໍ່ມີຫົວໃຈປະພັນເພງໂດຍ-ອ-ຈກິວົງຮ້ອງໂດຍ-ອຸດອນ-ວົງສີ/469796874772531/?refsrc=deprecated&_rdr