ເພັງໄທຍ“ຂໍຮັກອ້າຍຕໍ່ໄປໄດ້ບໍ”-ຕ່າຍ ອໍຣະທັຍ

https://www.facebook.com/Taiorathai27/videos/590826685647682/

ຣວມເພັງດັງຂອງຕ່າຍ ອໍຣະທັຍ :