ເພັງ”ສຸກສັນຕ໌ວັນເກີດ”-ຮ້ອງຄູ່ໂດຍອາຈານພົມມະ ພີມມະສອນ ແລະພອນ ພູມມີທອນ