“ອີກາ ສເວັຍເຕັກ ແຊ້ມປ້ຽນຍີງດ່ຽວ ຖ້ວຍໂຣລັງກາຣົດ ໒໐໒໒“

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rolandgarros.com%2Fen-us%2Farticle%2Fwhat-we-learned-from-rg2022-womens-event&h=AT19DU9LJgGpgQJlKEaM1ukCYH4gAGOdTkxN3RD7JJPwpGnMkrSmQ7W4F6mTaE7lFH-YgPv3nNErARY3Y-y0KuN_lf3jouhhrAC4aJj10XANRT1nmwuZb9sKsCSckQOPFmgLP8ZjlY-t&s=1