“ຣາຟາ ນາດານ ແຊ້ມປ້ຽນຊາຍດ່ຽວຖ້ວຍໂຣລັງກາຣົດ໒໐໒໒ “

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rolandgarros.com%2Fen-us%2Farticle%2Fnadal-reigns-supreme-with-14th-roland-garros-title-rg2022&h=AT16LTblzzjy_0gdRrP-GKoDvRos2ssGGGmJAWgqVjlOCwxi1tNKtOjr-c1ipnO22ydihTO9WW3BEQfH-ZvTfgLlKghmPY9I5D4gnAYFP-gkwoUYyfnQUO70GvVz0rEW4qXU9c-NrdgU&s=1