ເພັງ“ມື້ໃດ“- ປະພັນໂດຍອາຈານວິນລ້ຽມ ດິດທະວົງ-ດົນຕຮີຈາກນິຈັນສຕຸດີໂອ-ຮ້ອງໂດຍເຈົ້າປາງຄຳ ໜໍ່ຄຳ ແລະເພັງ : ”ນ້ອຍໃຈ”