“ທ່ຽວຊຽງຂວາງ”-ຮ້ອງໂດຍແມ່ບ້ານ ແມ່ເຮືອນ

https://www.facebook.com/cookingwithOy/videos/834593270852714/