“ວານນີ້”- ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍມີດາ ສຣິວົງຊນະ