“ຄອຍນ້ອງຫວນຄືນ”-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ -ຮ້ອງໂດຍໃສ ຜຸຍບັນດີດ