“ ເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດຝຣັ່ງເສດ໒໐໒໒:ເອມານຸແອນ ມາຄຣົງ ຖືກຮັບເລືອກຄືນອີກ໕ປີ“

https://www.facebook.com/TF1/videos/396782305788160/

https://www.facebook.com/TF1Info/videos/491031786041122/