“ນ້ອຍໃຈ”-ປະພັນໂດຍອາຈານສ.ແສງສີຣິວັນ-ດົນຕຮີເຈົ້າງາຄຳ ໜໍ່ຄຳ ຮ້ອງໂດຍເຈົ້າປາງຄຳ ໜໍ່ຄຳ