“ ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແລະຄແນນຂອງແຕ່ລະຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ໑໒ທ່ານໃນຮອບທຳອີດ ໃນວັນອາທີດ ວັນທີ ໑໐ ເມສາ ໒໐໒໒“

https://www.facebook.com/1340410427/posts/10222523642183384/