“ວາລິນາ”-ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸທ໌- ຮ້ອງໂດຍຄູນ ສັກດາ