“ອະທິບາຍເຖີງ ທີ່ມາຂອງປະເທດຢູເຄຣນ

https://www.facebook.com/lemonde.fr/videos/7020166091386708/