“ເອົາແຜ່ນດີນລາວຂອງເຮົາຄືນມາ”-ປະພັນໂດຍພົມມະ ພີມມະສອນ-ຮ້ອງໂດຍນິຣະນາມ