“ຍ້ອນໃຈຄົນ”-ປະພັນໂດຍອາຈານສ.ແສງສິຣິວັນ-ດົນຕຮີ&ຮ້ອງໂດຍພັນໂນຣັກ ປະຖັມໃະວົງສ໌