“ໄປຮູ້ຈັກກັບອົງການນາໂຕ”ຂ່າວຈາກສື່ຝຣັ່ງເສດ

https://www.facebook.com/Lagiflevipmedia/videos/3065274623693473

https://www.facebook.com/zradio21/videos/247152160870072/

https://www.facebook.com/cavousf5/videos/4898341816946715/