“ ເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດຝຣັ່ງເສດ ໒໐໒໒ : ມີ ໑໒ ທ່ານ ຈາກຫຼາຍພັກການຢືນສມັກເຂົ້າສມັກເປັນປະທານປະເທດ ທີຈະມີການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ ໑໐ ເມສາ ຮອບທີ໑ ແລະຮອບສອງ ໃນວັນທີ ໒໔ ເມສາ ໒໐໒໒”-ຂ່າວຈາກ-Franceinfotv

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-2022-voici-la-liste-des-12-candidats-a-l-elysee_4977312.html&h=AT0iMR_F5xhSObR_mnYziFh_hRt2B5O16u7dOLE1cna4VDibTWE_aAp8f8j_wizta1vv-SoWF6WBLmM6ixLlnAZt5HYY-GdsIuvgvbhmsah-J6jid1Zzpj50MayJHU3jxxcUPOZjpo_R&s=1