ໜັງຈີນພາກໄທຍ”ຈັນທາລິຂິດຮັກ”

ເພັງປະກອບໜັງ”ຈັນທາລິຂີດຮັກ”