“ກຸຫລາບແດງ”- ໄກ່ ພຮຮໜນິພາ

https://www.facebook.com/100027092554509/videos/644609669785446/