“ປໂຣດອຸ່ນອົກອ້າຍດ້ວຍຈູບຮັກ”-ປະພັນໂດຍອາຈານວໍຣະເດດ ດິດທະວົງ -ດົນຕຮີສ້າງໃໝ່ໂດຍເຈົ້າງ່າຄຳ ໜໍ່ຄຳ-ຮ້ອງໂດຍປຣະຍັດ ດິດທະວົງ-ອັດສຽງໂດຍນິຈັນສຕູດິໂອ