ດົນຕຮີເພັງ”ຈຳປາເມືອງລາວ”-ຈາກHucky Eichelmann guitar