ປຶ້ມ“ການເດີນທາງອ້ອມໂລກໃນ ໘໐ ມື້“-ຈາກJules Vernes

https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaegOeKI2RHv2RkQo9KS-Lj9s27ZsmGqHnswkZ-NLrWTt51LUG7dzdXKykNkC95Ctro2RVJpmd2KL2An4-V2VO7Yx3uYQWM2mu_kfMn7TZwhHrZ52QGhmbY6DAME5rrZP-JcX3zkZ3Zus4AZs64tuGYaWeU3J3EEz1g0O66JtjM5FkfHVWuYs12izhSZt6tv-10u33RNVlVHjvKFGDYAA_c1ftXVdDP68wLihyZOAEyZiNwpdxcepTVn0x8L1SOua3UWw6onrjxQfd1F3RTZa-GN9zD1pt62__Y4yDdawga6R4lRAwI