“ ບ່ອນອະບາຍະມຸກ ລັດເວກັດຈີນແດງ ແຫ່ງໃໝ່ ກາງປ່າໃນສປປລາວ-Le Las Vegas chinois au milieu de la jungle”-ຈາກ L’effet papillon

https://www.facebook.com/effetpapillonofficiel/videos/1612599112413856/