“ເຫັນພຽງສາຍຄາ”- ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງຂອງອາຈານສີລາວົງ

https://www.facebook.com/1744895492410340/videos/1884607231743645/