ເພັງໄທຍ”ຄ່ອຍໆຮັກ”-ບີ ນໍ້າທີບ

https://www.facebook.com/GMMGRAMMYOFFICIAL/videos/520758275354643/

”ແຄ່ມີເທີ”-ປະນັດດາ ເຮື່ອງວຸທິ

https://www.facebook.com/GMMGRAMMYOFFICIAL/videos/401179490593778/

https://www.facebook.com/GMMGRAMMYOFFICIAL/videos/392072494801236/