ສາຣະຄະດີ “ຄົນອິສານ ມາຈາກໃສ?“

https://www.facebook.com/youtubeViveckstation/videos/436025787333732/