ນິທານຕະລົກຝຣັ່ງເສດ”ຂ້ອຍຢາກເປັນທ່ານໝໍ ບໍ່ແມ່ນເປັນສັຕະວະແພດ”