ສາຣະຄະດີ”ປະເທດລາວ:ແດນດີນສັກສີດຂອງຊ້າງ-Laos:Terre sacrée des éléphants “-ຈາກທີວີຝຣັ່ງເສດ ARTE

https://www.arte.tv/fr/videos/100115-003-A/laos-terre-sacree-des-elephants/