“ຂໍເລີ້ມໃໝ່”-ອີນຄາ

https://www.facebook.com/GMMGRAMMYOFFICIAL/videos/401587477401945/