“ວິທີລຸດນໍ້າຫນັກໄດ້”-ຈາກສື່ໂທຍ

https://www.facebook.com/healthyherothailand/videos/411097370552583/