“ຊ້າງຈາກໄທຍ ຂ້າມມາລາວ”

https://www.facebook.com/tnamcot/videos/1043026579857636/