“ແຂວງຊຽງຂວາງ”-ຈາກສື່ໄທດຳAdventure

https://www.facebook.com/kage.skonnakorn/videos/328936352081900/

ຜູ້ເຖົ້າໄທພວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ~ ຈາກ Skyline Channel

https://www.facebook.com/100045313002315/videos/1206820786547273/