“ສົ່ງສຽງເພັງເຖີງເມືອງລາວ”-ຜົນງານຂອງອາຈານວີນລ້ຽມ ດິດທະວົງ

“ສົ່ງສຽງເພັງເຖີງເມືອງລາວ”-ດົນຕຮີສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຈາກພົງ ດາວົງ

https://www.facebook.com/phongdavong/videos/10154639664823124/

ເພັງ”ເພາະອ້າຍນີ້ ລືມນ້ອງບໍ່ລົງ”