ໜັງໄທຍ”ຄຸນຊາຍຈຸທາເທບ ຄຸນຊາຍຣັຊຊານົນ”(ເນື້ອເຮື່ອງກ່າວເຖີງການກູ້ຊາດ ແລະກອບກູ້ເອົາອານາຈັກກັບຄືນມາໃຫ້ແກ່ປຊຊລ)