“ພູມໃຈທີ່ມາເປັນລາວ”-ຮ້ອງໂດຍທ່ານພັນ ຈີນດາວົງສ໌


ປະພັນໂດຍ ຄ.ອຸດົມສີນລປ໌~ ຮ້ອງໂດຍດາວເໜືອ