ນິທານຕະລົກພື້ນບ້ານລາວ- ຈາກຂວານຟ້າຜ່າ

1 ພໍ່ເຮັດນຳບໍ່ໄດ້

2 ສ່ວນກູໄປລ້າງງ້າວ
3 ໄປຊື້ມີດແທ
4 ສຽກໂຄ.ລາ