ວິທະຍຸອເຊັຍສຽງເສຣີ ສຳພາດກິວົງ ຈົນທິຍາສັກ ນັກຮ້ອງ ນັກແຕ່ງເພັງລາວເຮົາ

https://www.rfa.org/lao/daily/laooverseas/entertainment-singer-kyvong-chanthyasaks-08312021000831.html