“ຖ້າຮັກກໍບອກ”-ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍອາຣິຍະ