ເພັງຈາກນັກຮ້ອງເດັກຍີງເຊລີນ ຕັມby Céline Tam -“my heart will go on”

https://www.facebook.com/agtauditions/videos/10158629572954760/