“ສຸດຫ້າມໃຈຮັກ~ແທນຄວາມຄິດເຖີງ~ຢູ່ກັບຄວາມຄິດເຖີງ-ກ໊ອທ ຈັກຮພັນ

https://www.facebook.com/grammygoldpage/videos/458467498348630/

https://www.facebook.com/grammygoldpage/videos/707834319702217/

https://www.facebook.com/GMMGRAMMYOFFICIAL/videos/2556517037740857/